top of page

Privacyverklaring van

De Gezonde Brabander

Deze verklaring is van toepassing op alle door De Gezonde Brabander geleverde producten en diensten.


De Gezonde Brabander, gevestigd aan de Vier Heultjes 513, 5161 PW te Sprang-Capelle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Gezonde Brabander verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Bedrijfsnaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De Gezonde Brabander verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige gegevens zoals bijvoorbeeld gegevens over gezondheid, ras of een strafrechtelijk verleden.


Waarom we gegevens nodig hebben
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 • U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten.

 • U te informeren over nieuwe activiteiten van De Gezonde Brabander via onze nieuwsbrief.

 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Wilt u niet benaderd worden via de nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

De regels die gelden bij de verwerking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens is De Gezonde Brabander gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt De Gezonde Brabander zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Gezonde Brabander bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
De Gezonde Brabander verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies
De Gezonde Brabander gebruikt geen cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u een gespecificeerd verzoek sturen naar info@gezondebrabander.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk op uw verzoek.


Beveiliging
De Gezonde Brabander neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Iedere persoon die bij De Gezonde Brabander toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gezondebrabander.nl

bottom of page